PolitykaPrywatnosci - MATEMATIKUS Akademia Młodego Informatyka - Szkoła Projektowania Gier i Animacji Komputerowych Tomasza Gwiazdy

MATEMATIKUS
Akademia Młodego Informatyka
Prof. Tomasza Gwiazdy
MATEMATIKUS
Przejdź do treści
 
Polityka Prywatności
 
 
Ostatnia aktualizacja: 5 luty 2022 r.
 
Niniejsza Polityka Prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich informacji podczas korzystania z Usługi i informuje Cię o swoich prawach do prywatności i o tym, jak prawo chroni Użytkownika.
 
Wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

 
 
Interpretacja i definicje
 
 
Interpretacja
 
Słowa, których litera początkowa jest pisana z wielkich liter, mają znaczenie zdefiniowane w poniższych definicjach. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie, niezależnie od tego, czy pojawiają się w liczbie pojedynczej czy w liczbie mnogiej.
 
Definicje
 
Dla celów niniejszej Polityki Prywatności:
 
Konto  oznacza unikalne konto utworzone w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub części naszej Usługi, o ile takowe konto jest wymagane.
 
Aplikacja oznacza dowolny program komputerowy stworzony i dostarczony przez Firmę i pobrany przez Ciebie na dowolnym urządzeniu elektronicznym z następujących platform dystrybucji cyfrowej:  Google Play lub App Store.
 
Firma (zwana "Firma", "My", "Nas" lub "Nasz" w niniejszej Umowie) odnosi się do: MATEMATIKUS Akademia Młodego Informatyka Tomasz Gwiazda.
 
Do celów RODO, Firma jest Administratorem Danych.
 
Kraj odnosi się do: Polska
 
Administrator danych, dla celów RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), odnosi się do Firmy, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.
 
Urządzenie oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.
 
Dane Osobowe to wszelkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 
Dla celów RODO, Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące Użytkownika, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator online lub jeden lub więcej czynników specyficznych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub tożsamości społecznej.
 
Usługa odnosi się do Aplikacji.
 
Usługodawca oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Firmy. Odnosi się do firm zewnętrznych lub osób zatrudnionych przez Firmę w celu ułatwienia Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Firmy, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy Firmie w analizie sposobu, w jaki Usługa jest wykorzystywana. Do celów RODO Usługodawcy są uznawani za podmioty przetwarzające dane.
 
Zewnętrzny Serwis Społecznościowy odnosi się do dowolnej strony internetowej lub dowolnej witryny sieci społecznościowej, za pośrednictwem której Użytkownik może zalogować się lub utworzyć konto w celu korzystania z Usługi.
 
Dane użycia odnoszą się do danych gromadzonych automatycznie, albo generowanych przez korzystanie z Usługi, albo z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).
 
Użytkownik oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub z niej korzysta, stosownie do przypadku. Zgodnie z RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) Użytkownik może być określany jako osoba, której dane dotyczą, lub jako Użytkownik jako osoba fizyczna korzystająca z Usługi.

 
 
Gromadzenie i wykorzystywanie twoich Danych Osobowych
 
 
Rodzaje gromadzonych danych
 
Dane Osobowe
 
Korzystając z naszej Usługi, możemy poprosić Cię o podanie pewnych Danych Osobowych, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z Tobą lub ich identyfikacji. Dane Osobowe mogą obejmować między innymi:
 
·         Dane użycia
 
Dane użycia
 
Dane użycia są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.
 
Dane użycia mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego Urządzenia Użytkownika (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszej Usługi, które Użytkownik odwiedza, godzina i data wizyty Użytkownika, czas spędzony na tych stronach, unikatowe identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.
 
W przypadku przystąpienia do Usługi przez urządzenie mobilne lub za jego pośrednictwem możemy automatycznie gromadzić pewne informacje, w tym między innymi typ używanego urządzenia mobilnego, unikatowy identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, system operacyjny Użytkownika, rodzaj używanej mobilnej przeglądarki internetowej, unikatowe identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.
 
Możemy również zbierać informacje, które przeglądarka Użytkownika wysyła za każdym razem, gdy Użytkownik odwiedza naszą Usługę lub gdy uzyskuje dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego lub za jego pośrednictwem.

 
Wykorzystanie Twoich Danych Osobowych
 
Firma może wykorzystywać Dane Osobowe w następujących celach:
 
W celu świadczenia i utrzymania naszej Usługi, w tym monitorowania korzystania z naszej Usługi.
 
Aby zarządzać Kontem Użytkownika: zarządzać rejestracją Użytkownika Usługi. Dane Osobowe, które podajesz, mogą dać Ci dostęp do różnych funkcjonalności Usługi, które są dostępne dla Użytkownika jako zarejestrowanego Użytkownika.
 
W celu wykonania umowy: opracowania, zgodności i zawarcia umowy kupna produktów, usług zakupionych lub usług zakupionych przez Ciebie lub jakiejkolwiek innej umowy z nami za pośrednictwem Usługi.
 
Aby skontaktować się z Tobą: Aby skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych, wiadomości SMS lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej  dotyczące aktualizacji lub informacji informacyjnych związanych z funkcjonalnościami, produktami lub usługami kontraktowymi, w tym aktualizacjami zabezpieczeń, w razie potrzeby lub uzasadnione ich wdrożenie.
 
Aby dostarczać Ci wiadomości, oferty specjalne i ogólne informacje o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy, które są podobne do tych, które już kupiłeś lub o które pytałeś, chyba że zdecydujesz się nie otrzymywać takich informacji.
 
Aby zarządzać Twoimi żądaniami: aby uczestniczyć w twoich prośbach i zarządzać  nimi.
 
W przypadku przeniesienia własności przedsiębiorstw: Możemy wykorzystywać dane Użytkownika do oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia niektórych lub wszystkich naszych aktywów, czy to jako kontynuacja działalności, czy w ramach upadłości, likwidacji lub podobnego postępowania, w którym Dane Osobowe przechowywane przez nas na temat naszych Użytkowników Usługi należą do przekazanych aktywów.
 
W innych celach: Możemy wykorzystywać Twoje dane do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikowanie trendów użytkowania, określanie  skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i ulepszanie naszych usług, produktów, marketingu i doświadczeń Użytkownika.

 
Możemy udostępniać Twoje Dane Osobowe w następujących sytuacjach:
 
·         Z Usługodawcami: Możemy udostępniać Informacje o Twojej osobie Usługodawcom w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi, pokazywać Ci reklamy, aby pomóc w obsłudze i utrzymaniu naszej Usługi, aby skontaktować się z Tobą.
 
·         W przypadku przeniesienia własności przedsiębiorstwa: Możemy udostępniać lub przekazywać Dane Osobowe Użytkownika w ramach negocjacji lub w trakcie negocjacji z jakimikolwiek fuzjami, sprzedażą aktywów Firmy, finansowaniem lub nabyciem całości lub części naszej działalności innej firmie.
 
·         Z partnerami biznesowymi: Możemy udostępniać Twoje dane naszym partnerom biznesowym, aby oferować Ci określone produkty, usługi lub promocje.
 
·         Z innymi użytkownikami: gdy udostępniasz Dane Osobowe lub w inny sposób wchodzisz w interakcje w miejscach publicznych z innymi użytkownikami, takie informacje mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz. Jeśli Użytkownik wchodzi w interakcję z innymi użytkownikami lub rejestruje się za pośrednictwem Zewnętrznego Serwisu Społecznościowego, kontakty Użytkownika w usłudze Zewnętrznego Serwisu Społecznościowego mogą zobaczyć imię i nazwisko, profil, zdjęcia i opis Twojej aktywności. Podobnie inni użytkownicy będą mogli przeglądać opisy Twojej aktywności, komunikować się z Tobą i przeglądać Twój profil.
 
·         Za Twoją zgodą: Możemy ujawnić Twoje Dane Osobowe w dowolnym innym celu za Twoją zgodą.

 
Przechowywanie twoich danych osobowych
 
Firma będzie przechowywać Twoje Dane Osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani  do  przechowywania twoich danych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.
 
Firma będzie również przechowywać Dane Użytkowania do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu za wyjątkiem sytuacji gdy dane te są wykorzystywane w celu wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy czas.

 
Przenoszenie Danych Osobowych
 
Twoje dane, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Firmy oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą być przenoszone i przechowywane na komputerach znajdujących się poza Twoim krajem, województwem, powiatem lub inną jurysdykcją rządową, w której przepisy o ochronie danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.
 
Twoja zgoda na niniejszą Politykę Prywatności, a następnie twoje przesłanie takich informacji, oznacza zgodę Użytkownika na to przeniesienie.

 
Ujawnienie Twoich Danych Osobowych
 
Transakcje biznesowe
 
Jeśli Firma jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane. Powiadomimy o przekazaniu Twoich Danych Osobowych i o tym, że podlegamy innej polityce prywatności.

 
Egzekwowanie prawa
 
W pewnych okolicznościach Firma może być zobowiązana do ujawnienia Twoich Danych Osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania organów publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

 
Inne wymogi prawne
 
Firma może ujawnić Twoje Dane Osobowe w dobrej wierze, w przekonaniu, że takie działanie jest konieczne do:
 
·         Wypełnianie obowiązku prawnego
 
·         Ochrona i obrona praw lub własności Firmy
 
·         Zapobieganie lub badanie ewentualnych naruszeń w związku z Usługą
 
·         Ochrona bezpieczeństwa osobistego Użytkowników Usługi lub społeczeństwa
 
·         Ochrona przed odpowiedzialnością prawną

 
Bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych
 
Bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne środki ochrony Twoich Danych Osobowych, nie możemy zagwarantować ich bezwzględnego bezpieczeństwa.

 
 
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich Danych Osobowych
 
 
Usługodawcy, z których korzystamy, mogą mieć dostęp do Twoich Danych Osobowych. Ci zewnętrzni dostawcy zbierają, przechowują, wykorzystują, przetwarzają i przesyłają informacje o Twojej aktywności w naszej Usłudze w zgodzie z ich Polityką prywatności.

 
Analityka
 
Możemy korzystać z usług zewnętrznych Usługodawców w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi.
 
Google Analytics
 
Google Analytics to usługa analityki internetowej oferowana przez Google, która śledzi i zgłasza ruch w witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Dane te są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.
 
Użytkownik może zrezygnować z niektórych funkcji Google Analytics za pomocą ustawień urządzenia mobilnego, takich jak ustawienia reklamowe urządzenia lub zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Google w Polityce prywatności: https://policies.google.com/privacy
 
Więcej informacji na temat praktyk Google dotyczących prywatności można znaleźć na stronie internetowej Google Prywatność i warunki: https://policies.google.com/privacy

 
 
Unity Analytics
 
Unity Analytics jest dostarczana przez Unity Technologies.
 
Unity Analytics gromadzi, przechowuje, wykorzystuje, przetwarza i przekazuje dane osobowe w celu świadczenia, obsługi i ulepszania usług Unity Technologies, w tym spersonalizowanych usług reklamowych. Aby uzyskać więcej informacjina temat tego, jaki rodzaj informacji gromadzi Unity Technologies, odwiedź ich stronę Polityki prywatności:  https://unity3d.com/legal/privacy-policy.
 
Możesz uniemożliwić Unity Analytics korzystanie z twoich informacji, rezygnując z tych informacji. Aby zrezygnować z Unity Analytics, odwiedź tę stronę:  https://unity3d.com/legal/privacy-policy
 
Możesz zrezygnować ze wszystkich spersonalizowanych reklam, włączając prywatnośćna swoim urządzeniu mobilnym, takie jak Limit Ad Tracking (iOS) i Opt Out of Ads Personalization (Android). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz System Pomocy urządzenia mobilnego.

 
Reklamy
 
Możemy korzystać z Usługodawców, aby wyświetlać Ci reklamy, aby pomóc we wsparciu i obsłudze naszej Usługi.
 
AdMob od Google
 
AdMob od Google jest dostarczany przez Google Inc.
 
Możesz zrezygnować z usługi AdMob by Google, postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi przez Google: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
 
Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki Google wykorzystuje zebrane informacje, odwiedź stronę "Jak Google wykorzystuje dane podczas korzystania z witryn lub aplikacji naszych partnerów": https://policies.google.com/technologies/partner-sites  lub odwiedź Politykę prywatności Google:  https://policies.google.com/privacy

 
 
Prywatność RODO
 
 
Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych w związku z RODO
 
Możemy przetwarzać Dane Osobowe na następujących warunkach:
 
·         Zgoda: Wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w co najmniej jednym konkretnym celu.
 
·         Wykonanie umowy: Podanie Danych Osobowych jest niezbędne do wykonania umowy z Tobą i/lub do jakichkolwiek jej zobowiązań przedumownych.
 
·         Obowiązki prawne: Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Firma.
 
·         Istotne interesy: Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się w celu ochrony twoich żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej.
 
·         Interes publiczny: Przetwarzanie Danych Osobowych jest związane z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej Firmie.
 
·         Uzasadniony interes:  Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez Firmę.

 
W każdym przypadku Firma z przyjemnością pomoże wyjaśnić konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

 
Twoje prawa wynikające z RODO
 
Firma zobowiązuje się do przestrzegania poufności Twoich Danych Osobowych i zagwarantowania, że będziesz mógł skorzystać ze Swoich praw.

 
Użytkownik ma prawo na mocy niniejszej Polityki Prywatności oraz zgodnie z prawem, jeśli znajdujesz się w UE, do:
 
·         Poprosić o dostęp do Twoich Danych Osobowych. Prawo dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy od Ciebie. Jeśli jest to możliwe, możesz uzyskać dostęp do swoich Danych Osobowych, zaktualizować lub zażądać ich usunięcia bezpośrednio w sekcji ustawień konta. Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie wykonać tych czynności, skontaktuj się z nami, aby Ci pomóc. Umożliwia to również otrzymanie kopii Danych Osobowych, które przechowujemy o Tobie.
 
·         Zażądać sprostowania Danych Osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Użytkownik ma prawo do poprawienia wszelkich niekompletnych lub niedokładnych informacji na swój temat.
 
·         Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych. Prawo to istnieje, gdy opieramy się na uzasadnionym interesie jako podstawie prawnej naszego przetwarzania i jest coś w Twojej szczególnej sytuacji, co powoduje, że chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych na tej podstawie. Masz również prawo sprzeciwić się temu, gdzie przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego.
 
·         Zażądać usunięcia swoich Danych Osobowych. Użytkownik ma prawo poprosić nas o usunięcie Swoich Danych Osobowych, jeśli nie ma powodu, abyśmy mogli kontynuować ich przetwarzanie..
 
·         Zażądać przekazania Twoich Danych Osobowych. Przekażemy Tobie lub wybranej przez Ciebie stronie trzeciej Twoje Dane Osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadanym do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że prawo to dotyczy wyłącznie zautomatyzowanych informacji, które początkowo wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas lub w przypadku, gdy wykorzystaliśmy te informacje do wykonania umowy z Tobą.
 
·         Wycofać swoją zgodę. Masz prawo do wycofania swojej zgody na wykorzystanie Twoich Danych Osobowych. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być zdolni zapewnić Ci dostępu do niektórych konkretnych funkcji Usługi.

 
Wykonywanie praw do ochrony danych RODO
 
Możesz skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu, kontaktując się z nami. Należy pamiętać, że możemy poprosić Cię o weryfikacje Twojej tożsamości, przed udzieleniem odpowiedzi na takie prośby. Jeśli złożysz wniosek, postaramy się jak najlepiej Tobie odpowiedzieć, tak szybko, jak to możliwe.
 
Masz prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych w sprawie gromadzenia i wykorzystywania przez nas Twoich Danych Osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, jeśli jesteś w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych w EOG.

 
 
Linki do innych stron internetowych
 
 
Nasza Usługa może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz na link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany do witryny tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.
 
Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści, Politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek stron lub usług osób trzecich.

 
 
Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności
 
 
Od czasu do czasu możemy aktualizować Naszą Politykę Prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę Prywatności na tej stronie.
 
Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki Prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności wchodzą w życie po ich opublikowaniu na tej stronie.

 
 
Skontaktuj się z nami
 
 
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, możesz skontaktować się z nami:
 
·         Przez e-mail: kontakt@matematikus.pl
Wróć do spisu treści